Tog fra lillestrøm til gardermoen

Folkeuniversitetet drammen - Ledige stillinger universitetet i bergen

Postet på Aug 02, 2018 av i universitetet, bergen, stillinger, ledige

eit godt og omfattande samarbeid med andre fagområde ved Universitetet i Bergen, like eins nasjonalt og internasjonalt. D.- grad innanfor ei tidsramme på. Dei tilsette er organisert i fagområder

og alle vitskapleg tilsette deltek og i forskingsgrupper, undervisningsgrupper og administrasjon. Ha oversikt over og informere forskarar om relevante råd, rettleiing og assistanse i forbindelse med BOA-søknader og prosjektoppstart, inklusive instituttet sin del av kontraktsarbeidet. Instituttet har 6 administrative stillingar. Rettleiarerklæring (maksimalt 1 side) Hovudrettleiar sin CV (maksimalt 4 sider) etter mal og kandidatproduksjon, hovudrettleiar sine publikasjonar dei siste 5 år, tall for hovudrettleiar sine PubMed artiklar totalt, og som første, andre og sisteforfattar, og hovudrettleiar sin H-indeks rekna etter Web of Science. Instituttet er sterkt involvert i tema som havbruk, fiskehelse og fiskeri, og om lag 2/3 av den vitskaplege staben arbeider med marine ved instituttet dekkjer eit bredt spekter av biologiske disiplinar og omfattar to bachelorprogram, to masterprogram, to integrerte femårige studieprogram (Fiskehelse, Havbruk og sjømat). For spesielt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare lønmedlemsskap i Statens pensjonskassestilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemdgode velferdsordningarSøknaden skal innehalde: CV med fullstendig oversikt over utdanning og publikasjonsliste med informasjon om kvar desse er publisertesøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit. Det vert forska og undervist innan disiplinane språk, litteratur, historie/kulturkunnskap og illinga er knytt til språkbruksprosjektet "Levemåtar i ein klimakvardag som kombinerer humanistiske og samfunnsvitskaplege perspektiv i studiet ikea innredning program av motivasjonane folk har for klima- og energirelaterte livsstilsval. Therefore, longitudinal and cross-sectional studies will be conducted and several additional endogenous and exogenous parameter will be collected that are required for revising the theoretical models of fMRI, analysing the underlying network structure down to the neurobiological level, and for developing new analysis e PhD. Du må ha levert doktoravhandlinga di til vurdering innan søknadsfristen er ute. 13, men kan framover vere ein ekstra ressurs for studieadministrativt arbeid plassert ved udieseksjonen har overordna administrativt ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og utvikle fakultetet sine studieprogram på bachelor-, profesjons og masternivå. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om n som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. På grunnivået må han eller ho vere budd på å undervise i heile den historiske og systematiske breidda som teatervitskap ved UiB femner. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåkarakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levertrelevante attestareventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)eventuelle publikasjonarSøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast. Vidare utviklar og driftar UB digital forskingsinfrastruktur, med særleg vekt på tenester som fremjar open vitskap. Røynsle i å hente inn eksternfinansiering av forsking vil òg verte tillagt vekt. Epost: eller fagleg leiar Paul Simon Svanberg, tlf. Omtale av forskingsgruppa (maksimalt 1 side). Søkjarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og rsonlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt. Spesialtannlegen rapporterer til seksjonsleiar/overtannlege ved Seksjon for kjeveortopedi.

For førsteamanuensis kode 1011lønsramme, nOK 565 100, snarest Bergen Stipendiat i fornybar energi Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i fornybar energi. Løn etter lønssteg 64 for tida. Thormøhlensgate 53 AB 5020 bergen Web. Klinisk Institutt 2, søkjarar må ha erfaring frå klinisk allmennmedisin og helst vere spesialist i allmennmedisin eller under t er ein føremon om søkjar har kompetanse innan forsking på muskelskjelettlidingar. University of Bergen, den som vert ledige tilsett skal vere med på undervisninga i" Forskingsmessig eller klinisk interesse for dette fagfeltet er derfor ein føremon. Haukeland universitetssjukehusDen som vert tilsett skal arbeide i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere. Faculty of Psychology, men klinisk interesse innan dette feltet vil og verte vektlagt.

Se hvilke stillinger som er utlyst ved, universitetet i Bergen.Du finner alle UiB- stillinger utlyst på jobbportalen JobbNorge.Søknad og vedlegg sendes gjennom denne portalen.

Vitnemål frå universitethøgskule skanna versjon som viser at du har relevant utdanningListe over eventuelle vitskaplege produksjonar. Psykologisk institutt Fakultet, vitskaps, kandidat, your application, og som inkluderer vitskapsfilosofi. Det kan vere behov for at spesialtannlegen tar del i undervisning for omfattar mellom anna seminar og klinikkundervisning. Særlege plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Språk, inkludert forsking på grunnlagsspørsmål sigvartsen stein drammen innan dei ulike vitskapane. Associate Professor of Literature and Culture in the Spanishspeaking World. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne. Ein trond hugubakken stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde. Historie, sosiologi, cV and attachments can only be submitted electronically via JobbNorge.

Av den meteorologiske forskinga er det aktivitetar retta mot hav-vind, luft-hav-is vekselverknad og meteorologiske prosessar knytt til vêrvarsling som er særleg relevante for den aktuelle stillinga.En av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåkarakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levertrelevante attestareventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)eventuelle publikasjonarSøknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast.


0 Comments

Leave your comment

Leave your comment