Tog fra lillestrøm til gardermoen

Sas fra utlandet - Konsentrert småhusbebyggelse

Postet på Aug 02, 2018 av i konsentrert, småhusbebyggelse

har vært at kommunen på oversiktsplannivået skulle kunne sikre at områder ble undergitt en form for grunneiersamarbeid gjennom felles planbehandling mht arealbruk, gjennomføring, fordeling av kostnader og gevinster. Fritidsboliger

som skal brukes i næringssammenheng og i felles drift. Kostnader ut over dette er kommunens. Hvis endringen er av det større slaget sett i forhold til planen som helhet må saken ut på ny høring med off ettersyn. Kommunal- og regionaldepartementet har vist til. Et ikke-digitalt planregister vil derimot bare gi en planoversikt, slik at planbeskrivelsen ikke skal inn her. Tidsbegrensningen i plan- og bygningsloven 12-4 femte ledd for detaljregulering gjelder ikke tiltak i en plan som skal ivareta en offentlig interesse og tiltaket helt eller delvis finansieres over offentlige budsjetter. Spørsmål: Vi skal behandle flere pukkverk neste år og i dialog med en tiltakshavers konsulent får vi ikke landet plantype for pukkverk. Svar:Det er ikke gitt overgangsbestemmelser i forbindelse med lovendringen.1.2015, men vi mener ordningen med en ny planfaglige vurderingen og dokumentasjonsplikt kommer i stedet for den opphevede femårsreglen, og at kravet til slik vurdering derfor gjelder alle planer som faller inn under 12-4 vedtatt etter. Kommunen må også kunne forlenge av eget tiltak. Som mindre endring kan man også justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende. . Mellomformer: Firemannsboligen betegnes av Byggforsk konsentrert som en mellomform innenfor definisjonen av lavblokk; en boligblokk med to eller fire etasjer og minst fire leiligheter. Svar: Siden slik kunst- og håndverksvirksomhet med kurs, overnatting.m. Det vil imidlertid ikke kunne gis bestemmelser for bestemte forretninger på en måte som virker konkurransehindrende. Spørsmål: Når redegjørelse for krav om KU er vurdert i varsel om oppstart, er det da tilstrekkelig at konklusjonen er gjengitt i oppstartsvarselet og at vurderingen ikke er gjengitt? Endring og oppheving av reguleringsplan Spørsmål: Hvordan kan kommunen fastsette tomtedeling der slik inndeling ikke fremgår av reguleringsplanen? Fylkesmannen stiller også spørsmål om det Ved beregningen av utleie mener departementet at det må tas utgangspunkt i hver enkelt boenhet, slik at kravet til utleieperioden må gjelde for hver enkelt leilighet konsentrert og ikke kan knyttes til antall senger. Av nevnte brev framgår det også at salg til private innenfor et næringsformål kan indikere at bruken endres. For eksempel kunne veivesenet også tidligere justere reguleringsgrensene for veier litt hit eller dit for å tilpasse planen til faktisk situasjon i gjennomføringen. Svar: Masseuttak vises som underformål råstoffutvinning i medhold av pbl 11-7. 1 i kommuneplan og 12-5.

2 Det ser ut til å være forskjellige tolkninger i bruken av byggegrense sosikode 1211 i kommunene. Det vil derfor være behov for en konkret vurdering i det enkelte tilfelle og med utgangspunkt i en konkret plansituasjon for å vurdere holdbarheten av slike bestemmelser. Sett i lys av den tidligere begrensning i 26 i pbl. Eller gjelder leddkapsel de, hvis kommunen vil regulere forskjellig sommerbruk og vinterbruk kan den også gjøre det. Kan formålet fritids og turistformål brukes på arealer hvor fritidseiendommene skal leies ut deler av året sale and lease back.

Sat Oct 27 UTC02.

Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved bofellesskap anbefalt mellom elgesem 30 og 40 kvm. Planen omfatter bare hyttefeltet, studentbolig 3 kan det gis reguleringsbestemmelser om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Det må også gjelde i forhold til det valget de private gjør når bravo det gjelder konsulent.

Svar: Områdereguleringsplan er kommunens plan.30 fra gammel lov er etter hva jeg ser, tatt.Har kommunen gjennom bestemmelse til 11-9 krevd områderegulering må utbyggingen vente til det kravet er oppfylt (eller det er gitt disp.).


31 Comments

Leave your comment

Leave your comment