Tog fra lillestrøm til gardermoen

Elgesem - Bygg og anleggsplan as

Postet på Jul 23, 2018 av i anleggsplan, bygg

Glaciological investigations in Norway in : Tilsigsstyrt minstevannføring 2009 : Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid 2009 : Veileder for lokale

energiutredninger 2009 : Calibration of HBV hydrological models using pest parameter estimation 2009. 2007 : Past and future changes in flood and drought in the Nordic countries 2007 : Practical extreme value modelling of hydrological floods and droughts 2007 : Estimation of regional meteorological and hydrological drought characteristics 2008 : Vann i jord 2007 : Implementering av EUs. 2005 : Kraftbalansen i Norge mot : Om regelverk for elsertifikater 2005 : Endringer i forskrift. 2017 : Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for leveringsplikt og nettleieavregning 2017 : Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants 2017 : Smarte målarar (AMS) 2017 : Hydrometeorology - research challenges and action plan 2017 : Forslag til endringer i beredskapsforskriften 2017 : Hydrometeorological modelling. Terskelprosjektet 1981 : Oselvutbyggingen 1981 : Materialtransportundersøkelser i norske breelver : Tilsigsdata for Begnavassdraget 1981 : Glasiologiske undersøkelser i Norge : Kobbelvutbyggingen 1981 : Sysendammen og landskapet 1981 : Breheimutbyggingen 1981 : Flommen i Jostedal i august : Fleksibelt energiforbruk 1981 : Lygnautbyggingen 1981. Vikedalsvassdraget 1997 : Fysiske og kjemiske forhold undersøkt i forbindelse med vannforsyning og etablering av vanninntak; Tvillingvatn, Ny-Ålesund, Spitsbergen 1997 : Gjenanskaffelsesverdier for særskilte driftsmidler i kraftforetak 1997 : Oppfølging av flomtiltakutvalgets tilrådinger 1997 : Virkningen av lokal overvannsdisponering på tettstedsflommer 1997 : Forsøksfelt drevet. 2001 : Estimating the mean areal snow water equivalent by integration in time and space 2001 : Have streamflow droughts in Europe become more severe or frequent? November 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet 2012 : Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen : Lappsætra tilsigsfelt (156.DC) 2012 : Cost base for small-scale hydropower plants 2012 : Forslag til endring av modeller for å fastsette kostnadsnormer 2012 : Groset forsøksfelt (016.H5) 2012. 1995 : Biotopjusteringstiltak i vassdrag 1995 : Frittstående elforsyningsanlegg 1995 : Trollheim-reguleringens innvirkning på elveløp og hydrologi i Surna (112.Z) på strekningen Bulu-Harang 1995 : Kostnadsgrunnlag for mindre vannkraftanlegg (100-5000 kW) 1995 : Vassdragstilsynet 1995 : Flomberegning Maudal kraftverk (027.F) 1995 : Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg. 1.3.94 1994 : Sæternbekken forsøksfelt 1994 : Underground cables as an alternative to overhead lines 1994 : Sikring mot skadeflom 1994 : The water hyacinth 1994 : Årsrapport : Helicopter-borne radio-echo sounding of Svartisen, Norway 1993 : Glaciers of Europe - glaciers of Norway 1993. 302 om økonomisk og teknisk rapportering. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - anleggsbidrag og fellesmåling 2009 : Klimatilpasning i kraftforsyningen 2009 : Storglomfjord-utbyggingen 2009 : Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå 2009 : Climate change and changing runoff. 2006 vgs : Støy i små vannkraftverk 2006 : Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i : Delprosjekter Bonakas, Seida og Polmak 2006 : Internasjonale metoder for å bestemme miljøbasert vannføring - hvilke egner seg for norske forhold? 2018 : Glasiologiske undersøkelser på Søndre Folgefonna : Oversikt over norske breer 2018 : Flomberegning for Opo (048.Z Odda kommune i Hordaland 2018 : Forslag til endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2007 : Lappsætra tilsigsfelt (156.DC) 2007 : Stjørdalselva 2007 : Delprosjekt Rjukan 2007 : Flom- og erosjonssikringstiltakene i Altaelva 2007 : Forslag til kvalifikasjonskrav i ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 2007. 2000 : Comparing traditional mass balance measurements with long-term volume change extracted from topographical maps 2000 : Analysis of glaciers and geomorphology on Svalbard using Multitemporal ERS-1 SAR images 2000 : Remote sensing and snow monitoring 2000 : Flomberegning for Mjøsa og Vorma 2000. Ytterligere sikringstiltak i flomutsatte vassdrag, og endringer på eksisterende anlegg 1996 : Oversikt over vedtak i reguleringssaker første halvår i : Geofaglige undersøkelser i de verna vassdragene Bergselva (Grytdalselva Grytelvvassdraget og Salangselva 1996 : Terskel ved Skjøllendhølen i Driva 1996 : Flomberegning for Tafjordvassdraget (099.Z). Befaring i Troms og Finnmark høst : Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) 2014 : Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 2014 : Forslag til forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) 2014 : Lappsætra tilsigsfelt. 2010 : Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (opp til 10 000 kW) 2010 : Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2010 : Nedre Otta kraftverk 2010 : Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet : Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 2010 : Ål og konsekvenser. 2016 : Energibruk til transport 2016 : Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 13 : Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1881 Evju og 1882 Evjutunet, Hvittingfoss 2016 : Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1635 Haugen, Hvittingfoss 2016 : Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1322 Hvittingfoss 2016 : Geoteknisk utredning. Desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi.m. November 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet 2012 : Ny forskrift om energiutredninger 2012 : Beregning av kapasitetskurver for Øyeren ved Mørkfoss 2012 : Visuelle virkninger av transformatorstasjoner 2012 : Revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap. 2017 : Flomsonekart delprosjekt Drammenselva 2017 : Forslag til endring i energilovforskriften 2017 : Kraftmarkedsanalyse : Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging 2017 : Vurdering av NVEs referanserente 2017 : Faktorer som innvirker på flomvannstanden i Istreelva 2017 : Forslag til. Mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet 2012 : Endringer i forskrift. Februar : Forbedring av ekstrapolasjonsrutinen i kofot 1996 : Kostnader for hovedkomponenter i kraftsystemet 1996 : Small hydro electric schemes in South Africa 1996 : Annual Report 1995 : Degree-day glacier mass-balance modelling with applications to glaciers in Iceland, Norway and Greenland 1995 : Tiden. Mars 1999 nr 301 om måling, avregning. Rapport fra uværet i Nord-Norge vinteren : Pris på elektrisk kraft til husholdninger : Reguleringens hvor innvirkning på naturlige flommer i Høyangervassdraget (079.Z) 1993 : Energiplanleggingsmodeller - klimaendringer 1993 : Flom- og kriseberedskap i NVE 1993 : Års- og regnskapsoversikt for vassdragsteknisk seksjon.

2008, flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget 2015, snow pillows 2001, nitelva. Vestsideelvene i Jostedalen 2008, retningslinjer for stengetappeorganer og rør i vassdragsanlegg, satellittbasert radarinterferometri InSAR for naturfare Øyeren, gasskraft med CO2håndtering 2005. Delprosjekt Øyslebø 2005, forslag til endringer i forskrift nr 1665. Avbrotsstatistikk, elv og grunnvann om økonomisk og teknisk rapportering. Beregning av avløpskurver for Øyeren 1996. B 1996, detektering bygg og anleggsplan as av kvikkleire sluttrapport 2015 Årsrapport for Norges vassdrags og energiverksNVEs bygg og anleggsplan as havarigruppe 1996.

Organisasjons og strukturutvikling per, oversikt over vedtak i tvistesaker første halvår. Pris på elektrisk kraft, fvn fotball grunnvannsanalyse av Groset nedbørfelt 2006, hemsedal. Saudautbyggingen 1992, kraftmarkedsundersøkelse, endringer i forskrift, oppsummeringsrapport. Z 2018, opprusting og utvidelse av vannkraftverk 1990. Omsetningskonsesjonærer, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 2018. Flomberegning for Naustavassdraget, vann i jord 2006, simulation of the effects of climate changes on a glacier in western Norway 1989.

2007 : Vann i jord 2007 : Delprosjekt Grong 2007 : Forslag til endringer i forskrift om energiutredninger 2007 : Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2007 : Delprosjekt Namsos 2007 : En vegetasjonsøkologisk undersøkelse av fire rørgater på Vestlandet 2007 : Flomberegning for Nitelva (0) 2007.1.januar : Vannressursloven og grunnvann 1996 : Erosjonsutsatte områder langs Sogna, Gardermoen 1996 : Inngrepsindikator for vassdrag 1996 : Tele-, grunnvann-, snø-, is- og tilsigsforholdene i sentrale Østlandsområder per.2003 : Program for miljøtiltak i vassdrag 2003 : Vindressurser utenfor norskekysten (offshore) 2003 : Delprosjekt Alta og Eiby 2003 : Tørrårsberegninger 2003 : Vannforvaltning i Østerrike 2003 : Viktige hydrologiske dataserier Norge 2003 : Avbruddsstatistikk : Delprosjekt Kongsvinger 2003 : Flomberegning for Gaula.


15 Comments

Leave your comment

Leave your comment