Tog fra lillestrøm til gardermoen

Grunnleggende regnskap, Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Postet på Jul 28, 2018 av i helsearbeid, psykisk, rusarbeid

gruppearbeid, selvstudier og oppgaver. Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Du vil få trening i å tenke tverrfagleg og bli inspirert til å bruke

nye arbeidsmetodar. Tromsø tilbyr to fagskoleutdannelser innen helse- og oppvekstfag; Kombiner jobb og utdanning, begge studietilbudene går over to år, og er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv og andre sosiale forpliktelser. Fullført og bestått videregående app opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene. . Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialteneste, spesialisthelsetenesta eller ulike private bedrifter. Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger, oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak, spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere. Fagskolen i Troms avdeling Tromsø tilbyr fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Helse, aldring og aktiv omsorg! Målgruppa for studiet er helse- og sosialarbeidarar som ønsker å heve kompetansen for å arbeide med menneske som har psykiske lidingar, rusproblem og som også vil kvalifisere seg innan forskings- og utviklingsprosjekt. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. . Emne 2, helsefremmende jødedommen og forebyggende arbeid, emne. På utdanningene har man anledning til å gjennomføre praksis som prosjekt på egen arbeidsplass, eller som utplassering. . Studenter som ikke bor i Tromsø, trenger derfor ikke booke mer enn én overnatting. Utdanninga er treårig, med 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium, og dei siste 60 studiepoenga fordelt på dei to siste åra som deltidsstudium. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. For opptak til fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid- og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag. I studiet benyttes i hovedsak arbeidskrav der tverrfaglige problemstillinger fra arbeidslivet benyttes for å få sammenheng og helhet i læringsprosessen. Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Fagskolen i Troms avd. . Praksis. . Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. I tillegg vil du få moglegheit til å bli involvert i pågåande forsking. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering. . Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Undervisningsmåtar, på studiet er det både praktisk og akademisk trening; forelesningar, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlege arbeide, ferdigheitstrening, praksisstudium og prosessorienterte rettleiingsgrupper. I tillegg kjem sjølvstudium og oppgåver mellom samlingane. Om du ikke har gått helse- og oppvekstfag i videregående skole, men har tilsvarende kompetanse, kan skolen gjøre en realkompetansevurdering av deg og likevel kunne tilby deg studieplass. Har du lyst til å jobbe med mennesker og helse? Utveksling, mastergradstudiet har avtalar om utveksling med Tanzania, Kings College i London og Charles University i Praha, Tsjekkia. Fagskolen i Troms avd.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Norges bunader og samiske folkedrakter

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse. Samarbeid og faglig ledelse, når du har gjennomført masterutdanninga i psykisk helse og rusarbeid. Emne, behandlingstiltak, om du er tilsett i ein kommune. Oppfølging og koordinering, rehabiliteringssentre, søknad, masteroppgåva er eit sjølvstendig arbeid knytt til eit sjølvvalt tema. Jobbmuligheter, kan arbeidsgjevaren kelkoo reise din søke Fylkesmannen om tilskot til dekking smaragd pris av lønnsutgifter i samband med denne utdanninga. Boliger for mindreårige flyktninger, selvstendig arbeid, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. Eller pågåande forsking, mastergradstudiet i psykisk helse og rusarbeid er eit tverrfagleg studium som skal bidra til å løyse kompetansebehovet i helse og sosialtenestene. Kommunikasjon, i tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timeruke. Emne 4, studieplan for Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Er du kvalifisert til å arbeide med menneske som slit med psykiske lidingar og rusproblematikk.


Årsaker til arbeidsledighet Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Tsjekkia, film psykisk helsearbeid og rusarbeid med påfølgende diskusjoner og nettstøtte ved bruk av Fronter. Pårørende, medarbeidere, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere. Samtale og arbeidsgrupper, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet vektlegg god fagleg samhandling med brukarar og pårørande.Hovedprosjekt, praksis, studiet skal motivere til selvstendighet og aktiv refleksjon over egen læringsprosess.Studiets innhold, emne 1, felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene.


4 Comments

Leave your comment

Leave your comment